Finanční analýza a ukazatelé

Hlavními principy finanční analýzy jsou bezpochyby peníze a čas. Finanční analýza se týká nejčastěji firem a slouží hlavně jako kladný nástroj při řízení společnosti, protože odhaluje všechny stránky firmy – kladné i záporné.

Finanční analýza je stále častěji nazývána i jako analýza finanční výkonnosti podniku a společnosti. Na základě výsledků finanční analýzy je možné výrazně přehodnotit stav podniku a především například nastolit jiný režim v rámci jeho vedení.

Externí analýza je méně podrobná a při jejím zpracování se analytici drží jen veřejně dostupných dokumentů a předpokladů firmy. U externí finanční analýzy jsou tak k dispozici například jen některé účetní doklady nebo zisky společnosti, kterého toho ale o vnitřní struktuře zase tolik nenapoví. Externí analýzy si nechávají nejčastěji zpracovávat banky nebo investoři za účelem bezpečného a dobrého uložení svých finančních prostředků.

Interní finanční analýza je daleko podrobnější, protože analytici mohou kdykoli nahlížet nejen do podrobných účetních dokumentů, ale i do dalších interních informací, které patří výhradně očím společnosti. Analytik je na základě zkoumání, sledování a samozřejmě na základě různých výpočtů schopen přesně zjistit, jaké jsou silné nebo slabé stránky firmy a dokáže nestranně zhodnotit celý chod firmy. Nejdůležitější poměrové ukazatele interní finanční analýzy:

Ukazatelé likvidity – schopnost podniku splácet dluhy

 • Běžná likvidita = krátkodobá aktiva / krátkodobé dluhy
 • Pohotová likvidita = (krátkodobá aktiva – zásoby) / krátkodobé dluhy
 • Okamžitá likvidita = peněžní prostředky / okamžité splatné dluhy

Ukazatelé rentability

 • Ukazatel míry zisku, rentability vloženého kapitálu = zisk / vložený kapitál (dále VK)
 • Rentabilita úhrnných vložených prostředků = zisk / celková aktiva
 • Rentabilita VK = zisk / VK
 • Rentabilita tržeb = zisk / tržby
 • Ukazatel ekonomické přidané hodnoty, EVA = zisk po zdanění(EBIT*(1-t)), od něhož se odečtou celkové N na kapitál
 • EVA = EBIT × (1-t) – (WACC × C), t – sazba daně, WACC – váž. Prům. N kapitálu v relativním vyjádření, C – absolutní výše kapitálu vázaného v podniku

Ukazatelé obratu

 • Obrat celkového majetku = tržby / prům.stav celkového majetku
 • Obrat stálého majetku = tržby / prům.stav stálého majetku

Ukazatelé aktivity – schopnost podniku rychle využívat svého majetku

 • Relativní vázanost stálých aktiv = stálá aktiva / roční tržby – čím nižší , tím lépe, měřítkem celkové efektivnosti, vypovídá o relativní výkonnosti, s níž firma využívá stálých aktiv s cílem dosáhnout tržeb
 • Doba obratu zásob = prům.zásoba / denní spotřeba – počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání
 • Doba obratu pohledávek = obchodní pohledávky / denní tržby na obchodní úvěr – prům. počet dnů, po něž naši odběratelé zůstávají dlužní
 • Doba obratu dluhů = obchodní dluhy / denní nákupy na obchodní úvěr – doba, která v průměru uplyne mezi nákupem zásob a jejich úhradou

Ukazatelé zadluženosti a finanční struktury

 • Ukazatel celkové zadluženosti, věřitelského rizika = celkové dluhy / celková aktiva, VK / celková aktiva
 • Zadluženost 1 = dlouhodobé dluhy / VK
 • Zadluženost 2 = dlouhodobé dluhy / vložený K
 • Pákový ukazatel = celková pasiva / VK – kolikrát převyšuje celkový K velikost VK