MM, EBITDA a Cash Flow

Zdálo by se, že pojmy Marketing Management a Money Management spolu souvisí jen okrajově, ale opak je pravdou. V naprostém základu je Money Management (MM) sledování příjmů a výdajů. Pokud se naše příjmy zvyšují, můžeme si dovolit i vyšší výdaje. Pokud naopak naše příjmy klesají, musíme i snižovat naše výdaje. Řízení toku peněz, nebo-li anglicky právě ono magické spojení „money-management“, není vlastně nic složitého. V první řadě se jedná o neustálé sledování toku peněz do naší kapsy (příjmy) a opět z ní ven (výdaje) a teprve na základě tohoto toku jsou činěna rozhodnutí. Bez sledování toku peněz nemůžeme stavět žádná racionální rozhodnutí spojená s penězi a riskujeme, že se dostaneme do nesnází. Pro firmy a podnikatele to platí dvojnásobně.

MM se používá především na burzovních a měnových trzích, kdy obchodník (trader) chrání svůj kapitál před rychlým znehodnocením a zaručuje mu delší přežití i v případě série ztrátových obchodů v řadě. Podstatou MM je nastavení obchodů na takové úrovni, která vyhovuje stavu účtu. I přes tyto velmi pozitivní efekty se mnoho obchodníků MM vůbec nezabývá a bere ho jako ztrátu času. Troufám si říct, že něco o burzovních a především měnových trzích vím a právě absence MM vede velmi často k nevratným ztrátám. Nezahrnout MM do obchodní strategie, to je prostě zcela jednoznačně obrovská chyba. Úspěch na těchto trzích je, mimo nutných znalostí, hlavně založen právě na MM, pravděpodobnosti a míře rizika. Některé zdroje uvádějí, že kupříkladu jen na měnových trzích až 95% obchodníků ztrácí úplně a nenahraditelně své nemalé investice – a často právě díky absenci MM. Ze solidního tradingu se tak často stává hazard s prvky gamblingu.

Zpátky k Marketing Managementu. Marketing je často nutno brát jako určitou investici. Všichni rádi investujeme peníze tam, kde máme jistotu výnosu a návratnost investic. Do reklamy a propagace firmy se často investují podstatně méně, než by se potřebovalo pro kvalitní naplnění marketingových obchodních cílů. Důvodem je právě to, že nikde není jistota, že např. reklamní kampaně nebo marketingové akce, které se za firemní peníze realizují, se skutečně odrazí na výsledku v prodeji a tedy v očekávaném růstu tržeb. Investice do marketingu jsou nutností, ale vždy nezapomínejte právě na MM a řízené sledování firemního toku peněz.

—————-

EBITDA spolu z dalšími ukazateli patří do kategorie sledování zisku, které se v poslední době se začaly hojně používat. EBITDA je vlastně zisk (výnosy mínus náklady) před započtením úroků, daní a odpisů. EBITDA je finanční ukazatel rentability oblíbený pro svoji rozšířenost na mezinárodní úrovni (EBITDA není zatížen daněmi). EBITDA se používá k posouzení rentability, nejlépe ve své provozní formě.

Provozní výsledek hospodaření je zákonnou normou v České republice, jako jasně definovaná hodnota povinně zveřejňovaná ve Výkazu zisku a ztráty (VZZ). Provozní výsledek hospodaření se vypočítá podle následujícího vzorce: Přidaná hodnota (řádek 11 VZZ) – Osobní náklady (12) – Daně a poplatky (17 – tj. vyjma DPPO) – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (18) + tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (19) – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (22) – Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (25) + ostatní provozní výnosy (26) – ostatní provozní náklady (27) – převod provozních výnosů (28) + převod provozních nákladů (29). Tento údaj nám vlastně říká, kolik firma vydělala svou běžnou činností (tj. tím, co obvykle dělá, vyjma ziskových/ztrátových operací na finančních trzích) bez uvážení daně z příjmu právnických osob. Klasická česká výsledovka (VZZ) poskytuje dostatek údajů k výpočtu EBITDA.

EBITDA je zkratka pro Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, česky zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace. Z výkazu zisku se musí dopočítat.

EBIT je zkratka pro Earnings before Interest and Taxes
je ekvivalent českého provozního výsledku hospodaření. Uveden je ve výkazu zisku a ztrát na řádku 30 (VZZ).

EBT je zkratka pro Earnings before Taxes,
výsledek hospodaření před zdaněním, řádek 61,

EAT je zkratka pro Earnings after Taxes,
výsledek hospodaření za účetní období, řádek 60

Ve zkratce: tržby – náklady( bez odpisů,úroků,daní) = zisk před odpisy, úroky, daněmi (EBITDA, EBDIT). EBITDA – odpisy = zisk před úroky a daněmi ( EBIT). EBIT – úroky( nákladové) = zisk před zdaněním (EBT). EBT – daň z příjmu = zisk po zdanění ( EAT). Existují různé další úpravy ukazatele EBITDA. Nejznámější je EBITDAR, což je hospodářský výsledek před zdaněním, úrokovými náklady, odpisy (tedy EBITDA) a dále nákladů na pronájem nebo restrukturalizační náklady. Zkratka EBITDAR znamená „Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Rent costs (or Restructuring costs)“.

——————–

CASH FLOW (CF) nebo-li peněžní tok, je ukazatel, který očišťuje zisk po zdanění jen o položky nepeněžní povahy (odpisy, rezervy, účtování odložené daně, opravné položky). Na rozdíl od ukazatele EBITDA, zahrnuje platbu úroků a daní. Ukazatel CF přeměňuje zisk společnosti odečtením položek nepeněžní povahy na cash flow. Ukazatel CF však neposkytuje informaci, jakou část zisku společnost dosáhla z provozní činnosti a jakou část z činnosti mimořádné (prodej majetku a jiné mimořádné výnosy). K tomu slouží jiný ukazatel Provozní CASH FLOW.

Provozní CASH FLOW se počítá podobně jako ukazatel CASH FLOW, tedy zisk po zdanění se upraví o nepeněžní operace, nicméně výpočet se ještě upraví o účetní operace, které mají mimořádný charakter. Především se jedná o zisk z prodeje dlouhodobého majetku (pokud není předmětem činnosti developerská či realitní činnost atp.), zisk z mimořádného prodeje materiálu a zisk z mimořádných výnosů.

Ukazatel provozní CF přeměňuje zisk společnosti, úpravou o položky nepeněžní povahy a o mimořádné položky, na zisk z provozní činnosti firmy. Výstupem je tak zisk, který firma dosahuje prodejem zboží, výrobků a služeb, nikoli jinými mimořádnými činnostmi. Tento ukazatel je důležitý pro posouzení efektivity provozní činnosti firmy. Pokud je tento ukazatel nižší než je cash flow, společnost dotuje zisk mimořádnou činností. Tento ukazatel považuji za nejdůležitější ukazatel pro hodnocení absolutní rentability firmy z pravidelné činnosti. Provozní CF je vždy dobré poměřit k dosaženému výsledku hospodaření a to nejlépe v trendu několika období. Při hodnocení rentability firmy se proto doporučuje nepoužívat účetní zisk, EBITDU či další podobné ukazatele, ale používat provozní CASH FLOW.