Krizový management a strategie

Přednostně se specializujeme na benchmarking a stakeholder analýzuDalšími oblastmi jsou mimo obecné marketingové a finanční analýzy, také krizový management a marketingové strategie, včetně tvorby akčních plánů a celkové budoucí strategie.

Pro krizového manažera je nejdůležitější schopnost se rychle rozhodovat. Vědět, co zlikvidovat hned nebo utlumit, aby firma nepřicházela o další peníze. Na začátku je důležité nikomu moc nevěřit a důkladněji prověřovat informace, které lidi z firmy podávají často zkresleně. Krizový manažer často dělá špinavou práci za jiné – mj. propouští neefektivní lidi. Manažeři z malého města toho nejsou obvykle schopni, protože mají s podřízenými osobní, příbuzenské nebo sousedské vazby. Krizový manažer dbá především i na to, zda jsou klíčové posty obsazeny schopným profesionálem. Ten by měl být schopen na sebe vzít i povinnosti jiných propuštěných kolegů, když se slučují pozice. Požadavky na krizového manažera jsou mimořádně vysoké, během krátké doby musí analyzovat hospodářskou situaci ve firmě.  V čím větším rozkladu je firma, tím je situace horší. Často nemá k dispozici ani kvalitní data. Úkolem je určit hloubku případné krize a co nejdříve stanovit opatření na její zmírnění či odstranění – práce krizového manažera může končit  jejím vyvedením z krize.

Činnost krizového managementu je soustředěna zejména na:

 • urgentní analyzování stavu a rizika
 • personální audit je nezbytnou součástí analýzy
 • přípravu na řešení mimořádné situace, a to včetně systémových řešení pro „denní chod“
 • organizování preventivních opatření k odvrácení mimořádné události – nebo snížení jejích dopadů, pokud mimořádná situace nastala
 • řízení řešení krizové situace a stabilizace, systémové a procesní řešení
 • zabezpečení ukládání úkolů realizujícím částem a složkám
 • realizování řízení úkolů, prostřednictvím činnosti nadřízených a podřízených
 • koordinaci činnosti všech složek ke splnění stanovených úkolů co do cílů, místa a času vykonání
 • dohledávání rozdílů mezi plánovaným a skutečným stavem věci
 • všestranné zabezpečení realizačních částí, složek a všech subjektů zúčastněných při (vy)řešení mimořádné situace

Prvním krokem obecné marketingové strategie je analýza současného stavu, ale základem úspěchu je udělat další kroky. Marketingová strategie vám přinese reálný plán, jak dosáhnout stanovených obchodních cílů. Spolu s kolegy, kteří jsou profesně zaměření nejen na marketing, ale i na speciální webové služby (např. SEO, CRO), grafiku a reklamu, postupujeme podle léty prověřeného modelu v jednotlivých krocích.

 • Marketingová situační analýza, vč. SWOT analýzy*
 • Určení primárních cílů a potřeb klienta
 • Formulace marketingové strategie (marketingový mix)
 • Výběr účelných marketingových technik
 • Tvorba akčních plánů a celkové strategie
 • Implementace marketingové strategie
 • Monitoring, kontrola a průběžné vyhodnocování

*SWOT analýza se řadí mezi základní metody strategické analýzy, a to právě z důvodu jejího integrujícího charakteru získaných, sjednocených a vyhodnocených poznatků, ze kterých jsou generovány alternativy strategií dalšího rozvoje organizace.

SWOT je zkratka z anglického originálu, kde S = Strengths (Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O = Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby). SWOT je tedy zkratkou pro vnitřní silné a slabé stránky organizace a příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí organizace. Analýzou vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.